اهداف آموزشی مدرسه فارسی زبان پارس

اهداف کلاس پیش دبستان

 • آشنایی با شکل حروف
 • کل خوانی کلمات
 • تقویت مهارت شنیدن و صحبت کردن فارسی
 • لوحه نویسی
 • آموزش نگاره های فارسی

اهداف کلاس اول

 • آموزش حروف فارسی
 • تقویت مهارت خواندن و نوشتن و صحبت کردن و شنیدن

اهداف کلاس دوم

 • آموزش حروف عربی و حروف استثنا فارسی
 • تقویت مهارت نوشتن و خواندن و صحبت کردن و شنیدن

اهداف سه ساله دوم

 • تمرکز بر روان خوانی با بهره گیری از کتابخوانی
 • تمرکز بر صحیح نویسی و آموزش مهارت نوشتن با تکیه بر دستور زبان فارسی ، واژه و تلفظ
 • تقویت مهارت صحبت کردن با بهره گیری از روش نمایش خلاق ،کنفرانس و ارایه ، نمایشنامه خوانی
 • تقویت مهارت شنیدن با بهره گیری از موسیقی و داستان ها و تصنیف های فارسی

اهداف سه ساله سوم

 • دانش آموزان مهارت هایی را که آموخته اند را در بستر زندگی به کار گیرند