به نام خدا

مدرسه زبان فارسی پارس

آیین نامه ثبت نام

۱- دانش آموزانی که پایه اول مدارس استرالیایی را آغاز می کنند می توانند با رعایت شروط سنی در پایه پیش دبستان مدرسه ثبت نام نمایند.
۲- سیاست کلی مدرسه فارسی، ثبت نام فرزندان در پایه سنی مرتبط با آنهاست .رده بندی سنی پایه های مختلف به صورت زیر می باشد:

محدوده سنی

کلاس

سنین 5 و 6 سال

کلاس پیش دبستان

سنین 7 تا 9 سال

کلاس اول

سنین زیر 10 سال

کلاس دوم

سنین زیر 12 سال

کلاس سوم

سنین زیر 13 سال

کلاس چهارم و پنجم

سنین زیر 15 سال

کلاس ششم و هفتم

۱-۲- دانش آموزان براساس شرایط سنی و در صورت تطابق توانمندی آنها با سند اهداف آموزشی مدرسه در هر پایه قرار خواهند گرفت.
۲-۲- چنانچه شرایط سنی دانش آموز با دانش زبان فارسی او مطابق نباشد، گروه آموزشی با لحاظ اولویت تطابق سنی دانش آموزان هر پایه، در مورد ایشان تصمیم گیری می کند. پذیرش این دانش آموزان منوط به فراهم بودن امکانات آموزشی مدرسه می باشد.
۳- جابجایی بین پایه ها فقط در انتهای سه جلسه اول هر سال تحصیلی به پیشنهاد معلم کلاس و تأیید گروه آموزشی مجاز است.